Stravné a školné
Stravné

Stravování je v MŠ zajištěno 3x denně.

MŠ nemá vlastní školní jídelnu – obědy jsou dětem podávány v jídelně ZŠ. Ranní a odpolední svačinky děti dostávají ve třídě.

 

Provoz školní jídelny se řídí Vyhláškou o školním stravování č. 107/2005.

Stravné se platí vždy první 3 dny v měsíci paní Martě Ducháčkové. Částka za odhlášené obědy a svačinky bude odečtena v následujícím měsíci. Pokud plátce nemůže z jakéhokoliv důvodu ve stanovenou dobu stravné zaplatit, je nutná domluva náhradního termínu.

V případě nemoci je rodič povinen odhlásit dítě ze stravování, pouze první den nemoci je ještě z hlediska výdeje stravy považován za pobyt ve škole a tudíž ji má dítě právo za dotovanou cenu dostat. Při nepřítomnosti dítěte v MŠ a neodhlášení stravy se ranní svačina může dle hygienických přepisů vydávat pouze v době přesnídávky (8:00 - 8:30). Nelze ji tedy vydávat společně s obědem. Pokud si budete vyzvedávat dítě po obědě a má přihlášenou odpolední svačinu, nelze tuto svačinu z provozních důvodů vydávat spolu s obědem (svačina se připravuje až po vydání obědů).  Obědy nemocných dětí  si rodič v době od 12.00h do 12.30h může ve škole odebrat do přinesených jídlonosičů. Tento oběd je určen k okamžité spotřebě a nelze jej z hygienických důvodů déle uchovávat.

V době nemoci nemá dítě na poskytování stravy nárok (dle zák. 561/2004, §119). Při plánované celodenní návštěvě lékaře nebo jiné předem známé absenci je rovněž nutné stravu nejpozději den předem odhlásit.

Odhlášky na následující den lze zapsat ráno do sešitku v šatně, nebo nahlásit osobně, či telefonicky do 10.00 hod. (tel. 571 447 378 nebo u p. Marty Ducháčkové 732 952 053).

Od 1 .9. 2016 je cena stravného (zahrnuje i celodenní pitný režim):

 

dotovaná cena přesnídávky

dotovaná cena obědu

polodenního stravování

celkem

dotovaná cena

svačinky

celodenní stravování celkem

Děti 3 – 6 let

8,-- Kč

21,- Kč

29,--

8,-- Kč

37,-- Kč

Děti 7 let

8,--Kč

23,-  Kč

31,--

8,--Kč

39,-- Kč

 

Zákonný zástupce je povinen uhradit úplatu za stravné ve stanoveném termínu.

Školné

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena pro období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 § 123 školského zákona a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (viz. vnitřní předpis o úplatě za předškolní vzdělávání).

Tento školní rok 2016 / 2017 se bude vybírat poplatek za školné a to 200 kč za měsíc.

Tento poplatek se netýká dětí předškolní věku!

Školné bude vybírat paní Marta Ducháčková spolu se stravným, vždy první 3 dny v měsíci.